Vad är en fastighetsbeteckning?

Vi går igenom vad en fastighetsbeteckning är och vad den används till

En fastighetsbeteckning består av kommunnamn, traktnamn, blocknummer och enhetsnummer. Vad en fastighetsbeteckning verkligen är kan enklast beskrivas som att det är ett namn på en fastighet med tillhörande löpnummer. Varje fastighetsbeteckning är unik och förekommer endast en gång, under förutsättning att man har med kommunnamnet som en startande del i fastighetsbeteckningen, vilket man ska göra.

Vill man ta reda på EN fastighetsbeteckning till endast en eller ett fåtal fastigheter så vänder man sig till upplysnings sidan: Fastighetsupplysningen.se

Har man behov att beställa ut en större mängd information om fastigheter, inkl. fastighetsbeteckning så beställer man ut sådana register hos: Fastighetsregistret

Andra register som vi erbjuder...

Läs mer om register som kanske kan intressera er på följande sidor:

 
Att göra utskick ska vara enkelt och det blir det när ni beställer med färdiga adressetiketter när ni beställer fastighetsbeteckningar.

Kontakta oss om fastighetsbeteckningar

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss om att beställa register med fastighetsbeteckningar. Det går även bra att skicka er förfrågan om att köpa adresser till följande e-postadress: 
info@samfallighetsregistret.se

Andra resurser på nätet

På länkarna nedan finns information om andra register som med fördel kan kompletteras med att beställa fastighetsbeteckningar.

Vad är en fastighetsbeteckning?

Andra leverantörer av adressregister

Besök andra leverantörer av adressregister på följande sidor.

Vad är en fastighetsbeteckning och hur har det sett ut historiskt?

En fastighetsbeteckning är en unik identifieringskod som används i Sverige för att särskilja och definiera varje fastighet geografiskt. Det är ett viktigt system för fastighetsregistrering och fastighetsförvaltning i landet. Här kommer en förklaring av vad en fastighetsbeteckning är, hur den är uppbyggd och dess historia i Sverige.

En fastighetsbeteckning är en kombination av bokstäver och siffror som används för att exakt identifiera och lokalisera en fastighet. Beteckningen används som ett unikt identifikationsnummer och kan användas för att hänvisa till fastigheten i fastighetsregistret, fastighetsdokument, kartor och officiell korrespondens. Genom fastighetsbeteckningen kan fastighetsinformation enkelt och entydigt hänvisas till och särskiljas från andra fastigheter.

En fastighetsbeteckning är uppbyggd enligt ett visst system. Beteckningen består vanligtvis av fem delar:

  • Kommunkod: De två första siffrorna i beteckningen representerar kommunen där fastigheten är belägen. Varje kommun har en unik kod som används för att identifiera kommunen.
  • Löpnummer: De följande fyra siffrorna representerar ett löpnummer som är unikt för varje fastighet inom kommunen. Löpnumret tilldelas i den ordning som fastigheter registreras eller bildas inom kommunen.
  • Bokstav: Efter löpnumret kan en bokstav förekomma. Bokstaven används för att särskilja olika enheter inom samma fastighet, till exempel vid uppdelning av en fastighet i lägenheter eller tomter.
  • Delbeteckning: Om en fastighet är uppdelad i flera delar, till exempel vid avstyckning, kan en delbeteckning läggas till efter huvudbeteckningen. Delbeteckningen indikeras genom en bokstav eller siffra och används för att identifiera de olika delarna.
  • Förvaltningsområde: Slutligen kan beteckningen inkludera ett förvaltningsområde. Detta används för att specificera en specifik geografisk del av fastigheten, till exempel vid områden med gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter.

 

Fastighetsbeteckningssystemet i Sverige har använts i mer än hundra år. Det infördes under senare delen av 1800-talet för att skapa en enhetlig och strukturerad metod för att identifiera och registrera fastigheter. Före införandet av fastighetsbeteckningar användes olika system och metoder för fastighetsidentifiering i olika delar av landet.

Innan fastighetsbeteckningar infördes var en vanlig metod att använda gårdens eller fastighetens namn för att identifiera den. Detta ledde ofta till förvirring och missförstånd, särskilt när det fanns flera fastigheter med liknande eller samma namn inom samma område.

Införandet av fastighetsbeteckningssystemet möjliggjorde en mer enhetlig och exakt fastighetsregistrering. Det underlättade också hanteringen av fastighetsdokumentation, fastighetsöverföringar och fastighetsförvaltning genom att tillhandahålla en tydlig och entydig identifiering för varje fastighet.

Fastighetsbeteckningssystemet har utvecklats och förbättrats över tiden. Det har anpassats för att möta förändrade behov och krav inom fastighetssektorn. Idag är fastighetsbeteckningar en viktig del av fastighetsregistret och fastighetsförvaltningen i Sverige och används för att säkerställa korrekt och enhetlig fastighetsidentifiering i hela landet.